Bếp âm: 70cm

 

 

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(L)N

 

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(F)N

 

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  10.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(W)N

 

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(B)N

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(D)N

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2WGN

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  12.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(Wv-M)N

 • Kích thước:  715 x 405 x 175 mm.
 • Mặt cắt:  675 x 365 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  12.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2BG(So-M)N