Bếp âm: Đầu đốt trong

 

 


 

 • Kích thước:  780 x 464 x 93 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  12 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2i(AB)

 

 • Kích thước:  780 x 466 x 93 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.9 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2SCHi(SB)

 

 • Kích thước:  758 x 446 x 45 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2Gi(BW)

 

 • Kích thước:  758 x 446 x 45 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2Gi(XW)

 

 

 • Kích thước:  758 x 446 x 45 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2Gi(B)

 

 • Kích thước:  758 x 446 x 45 mm.
 • Mặt cắt:  700 x 400 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.5 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.5 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2Gi(MC)