Bếp âm: Sản phẩm mới

 


 


 • Kích thước:  750 x 420 x 146 mm.
 • Mặt cắt:  680 x 380 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.54 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.3 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-2HG(B)


 


 • Kích thước:  800 x 460 x 146 mm.
 • Mặt cắt:  630 x 330 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.63 kg/h.
 • Trọng lượng:  13.4 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-3HG(B)


 


 • Kích thước:  750 x 420 x 150 mm.
 • Mặt cắt:  650 x 350 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.4 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-212BG


 


 • Kích thước:  750 x 420 x 150 mm.
 • Mặt cắt:  650 x 350 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.4 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-212BG(CW)


 


 • Kích thước:  750 x 420 x 150 mm.
 • Mặt cắt:  650 x 350 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.49 kg/h.
 • Trọng lượng:  11.4 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-212BG(SL)


 


 • Kích thước:  750 x 420 x 150 mm.
 • Mặt cắt:  650 x 350 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.53 kg/h.
 • Trọng lượng:  12.4 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RVB-312BG