Bếp để bàn: Dòng RV 150

 

 


  • Kích thước:  278 x 335 x 153 mm.
  • Lượng gas tiêu thụ:  0.19 kg/h.
  • Trọng lượng:  2.4 kg.

 

RV-150(G)

 

 


  • Kích thước:  278 x 335 x 153 mm.
  • Lượng gas tiêu thụ:  0.19 kg/h.
  • Trọng lượng:  2.4 kg.

 

RV-150(L)

 

 


  • Kích thước:  278 x 335 x 153 mm.
  • Lượng gas tiêu thụ:  0.19 kg/h.
  • Trọng lượng:  2.4 kg.

 

RV-150(AR)