Bếp để bàn: Dòng RV 150

 

 


 • Surface size: 278 x 335 x 153 mm.
 • Gas consumption: 0.19 kg/h.
 • Weight: 2.4 kg.
 • Safety Device.

 

RV-150(G)

 

 


 • Surface size: 278 x 335 x 153 mm.
 • Gas consumption: 0.19 kg/h.
 • Weight: 2.4 kg.
 • Safety Device.

 

RV-150(L)

 

 


 • Surface size: 278 x 335 x 153 mm.
 • Gas consumption: 0.19 kg/h.
 • Weight: 2.4 kg.
 • Safety Device.

 

RV-150(AR)