Bếp để bàn: Dòng RV 3xx

 

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-360(GM)N

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.9 kg.

 

RV-365(G)N

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.6 kg.

 

RV-365(SW)N

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.9 kg.

 

RV-367(G)N


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.6 kg.

 

RV-367(S)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.3 kg.

 

RV-370(GM)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-370(SM)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.3 kg.

 

RV-375(G)N

 


 • Kích thước:  590 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-375(SW)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.3 kg.

 

RV-377(G)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-377(S)N

 

 


 • Kích thước:  599 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-3615GL(FB)

 


 


 • Kích thước:  599 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-3615GL(FM)

 

 


 • Kích thước:  599 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-3615GL(BC)

 


 


 • Kích thước:  709 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.8 kg.

 

RV-3715GL(FB)


 


 • Kích thước:  709 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.8 kg.

 

RV-3715GL(FM)

 


 


 • Kích thước:  709 x 410 X 168 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.8 kg.

 

RV-3715GL(BC)