Bếp để bàn: Dòng RV 4600-4700

 

 


 • Kích thước:  702 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.8 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-4700(GT)

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.0 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-4600(GL-T)

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.1 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-4680(G)

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.0 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-4600(GL-T)N

 


 • Kích thước:  590 x 470 x 209 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.1 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-4600(GT)