Bếp để bàn: Dòng RV 4xx - 5xx

 

 


 • Kích thước:  600 x 385 x 160 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  3.9 kg.

 

RV-460(S)

 


 • Kích thước:  600 x 385 x 160 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.0 kg.

 

RV-460(SB)

 


 • Kích thước:  717 x 392 x 152 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.3 kg.

 

RV-577(BK)

 


 • Kích thước:  717 x 392 x 152 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.3 kg.

 

RV-577(BK-R)

 


 • Kích thước:  720 x 385 x 160 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.3 kg.

 

RV-573(S)