Bếp để bàn: Dòng RV 615.715Slim

 

 

 


 • Kích thước:  604 x 450 x 140 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.48 kg/h.
 • Trọng lượng:  8.5 kg.

 

RV-615Slim(GL-D)

 

 


 • Kích thước:  604 x 450 x 140 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.48 kg/h.
 • Trọng lượng:  8.5 kg.

 

RV-615Slim(GL-Bubble)

 

 


 • Kích thước:  702 x 442 x 140 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.48 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.0 kg.

 

RV-715Slim(G)

 

 


 • Kích thước:  716 x 450 x 140 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.48 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.5 kg.

 

RV-715Slim(GL-D)

 

 


 • Kích thước:  716 x 450 x 140 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.48 kg/h.
 • Trọng lượng:  9.5 kg.

 

RV-715Slim(GL-Bubble)