Bếp để bàn: Dòng RV 6xx-7xx

 

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.9 kg.

 

RV-660(G)

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.5 kg.

 

RV-660(S)

 


 • Kích thước:  608 x 425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.4 kg.

 

RV-6Double Glass(B)

 


 • Kích thước:  608 x425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.4 kg.

 

RV-6Double Glass(Sp)

 


 • Kích thước:  608 x425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.4 kg.

 

RV-6Double Glass(L)

 


 • Kích thước:  702 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.4 kg.

 

RV-770(G)

 


 • Kích thước:  702 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.58 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-770(S1)

 


 • Kích thước:  728 x 425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.

 

RV-7Double Glass(B)

 


 • Kích thước:  728 x 425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.

 

RV-7Double Glass(L)

 


 • Kích thước:  728 x 425 x 135 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.

 

RV-7Double Glass(Sp)

 


 • Kích thước:  600 x 400 x 150 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.358 kg/h.
 • Trọng lượng:  3.5 kg.

 

RV-6DR(S)

 


 • Kích thước:  720 x 385 x 160 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.358 kg/h.
 • Trọng lượng:  3.9 kg.

 

RV-7DR(S)

 


 • Kích thước:  590 x 407 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  4.0 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.2 kg.

 

RV-640A(GF)

 


 • Kích thước:  702 x 407 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  4.0 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.6 kg.

 

RV-740A(GF)

 


 • Kích thước:  702 x 407 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  4.0 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.6 kg.

 

RV-740A(GR)