Bếp để bàn: Dòng RV 8xx-9xx

 

 


 • Kích thước:  590 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.54 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.4 kg.

 

RV-860GSB(M)

 


 • Kích thước:  598 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.2 kg.

 

RV-8611(GL-B)

 


 • Kích thước:  598 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.2 kg.

 

RV-8611(GL-SP)

 


 • Kích thước:  708 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  8.2 kg.

 

RV-8711(GL-B)

 


 • Kích thước:  708 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  8.2 kg.

 

RV-8711(GL-SP)

 


 • Kích thước:  702 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.54 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-870SSB(M)

 


 • Kích thước:  702 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.54 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.

 

RV-870GSB(M)

 


 • Kích thước:  590 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.5 kg.

 

RV-960(GT)

 


 • Kích thước:  702 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.

 

RV-970(GT)

 


 • Kích thước:  708 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  8.2 kg.

 

RV-970(GL)

 


 • Kích thước:  598 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.2 kg.

 

RV-960(GL)

 


 • Kích thước:  598 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  7.2 kg.

 

RV-960(GLR)

 


 • Kích thước:  590 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.5 kg.

 

RV-960(BT)

 


 • Kích thước:  702 x 480 x 185 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.47 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.

 

RV-970(ST)