Bếp để bàn: Dòng RV A2xx-B2xx

 

 

 


 • Kích thước:  702 x 441 x 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271B(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 441 x 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271R(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 441 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.2 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271Y(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 441 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271B(S)

 


 • Kích thước:  702 x 441 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271R(S)

 


 • Kích thước:  702 x 441 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.4 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.1 kg.
 • Ngắt gas tự động.

 

RV-A271Y(S)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-B271SB(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.9 kg.

 

RV-B271SB(S)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  6.0 kg.

 

RV-B271SR(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.1 kg.

 

RV-B274SB(EB)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.0 kg.

 

RV-B274SB(S)

 


 • Kích thước:  702 x 442 X 162 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.43 kg/h.
 • Trọng lượng:  5.1 kg.

 

RV-B274SR(EB)