Bếp để bàn: Dòng RV 260-270

 

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.0 kg.

 

RV-260(G)N

 


 • Kích thước:  590 x 447 x 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  3.7 kg.

 

RV-260(S)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.4 kg.

 

RV-270(G)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.0 kg.

 

RV-270(S)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.39 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.8 kg.

 

RV-287(G)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.38 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.8 kg.

 

RV-297(G)N

 


 • Kích thước:  702 x 447 X 153 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.39 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.6 kg.

 

RV-287(S)N

 


 • Kích thước:  590 x 376 X 133 mm.
 • Lượng gas tiêu thụ:  0.39 kg/h.
 • Trọng lượng:  4.0 kg.

 

RV-286(G)N